Аtyraugeocontrol
               АтырауГеоКонтроль


Меню сайта

Форма входа

Поиск

Друзья сайта


· RSS 19.12.2018, 17:23

                                                                                                      
 

Қымбатты тапсырыс берушілер мен серіктестер!

Атыраугеоконтроль» жауапкершілігі шектеулі серіктестік 2006 жылы тамыз айында Қазақстанның мұнайлы астанасы – Атырауда құрылған. Атырау облысы және Маңғышлақ жартыаралындағы мұнай-газ кендерін іздестіру және өңдеу жұмыстарында алдыңғы шепте болған геофизикалық қызметтің іргетасын қалаушылардың 60-жылдық бай тәжірибесіне сүйене отырып, біздің компания қысқа мерзім ішінде алдыңғы қатарлы геофизикалық, геологиялық-технологиялық және гидродинамикалық қызметтер атқаратын кәсіпорындардың біріне айналды.
Біздің компания геофизикалық зерттеулерді сандық тіркеу мен ҰГЗ автоматты түрде өңдеу және интерпретациялау саласында қызмет ететін жоғары білікті мамандары бар екенін мақтаныш ете алады. Бұрғыларды ұңғылау және оларды пайдалану барысында комплексті кәсіби-геофизикалық зерттеулерді жүргізетін 8 комплексті партия, үш ГТЗ станциясы және ұңғыларды гидродинамикалық тұрғыдан зерттейтін тағы бір партия бар.
Атыраудағы базада компанияның жарылғыш материалдар сақтайтын тұрақты және күнделікті тұтыну қоймалары, сондай-ақ ионды сәуле көздері болып саналатын құралдарды сақтауға арналған орындары бар.
Біз әрқашан бірлесіп жұмыс істеуге, екі жаққа да тиімді іскерлік келіссөздер жасасуға, тапсырыс иесінің табысты болуын қамтамасыз ету үшін жан-жақты атсалысуға дайынбыз!
Осы құжатта көрсетілген мәліметтер Сізге біздің компания жөнінде кеңірек мағлұмат беріп, өзара бірлестігімізді күшейтеді деп үміттенемін.
Сізді де өз тапсырысшыларымыздың қатарынан көреміз деп үміттенеміз және де екі жақты тиімді әрі табысты іс-әрекет етуге дайын екенімізді білдіреміз! 
 
Құрметпен,
Бас директор
Жалғасбай Сүлейменов
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дорогие заказчики и партнеры!

Товарищество с ограниченной ответственностью «Атыраугеоконтроль» было создано в августе 2006 г. в нефтяной столице Казахстана – городе Атырау. За короткий период наша компания, опираясь на богатый 60-летний опыт первопроходцев геофизической службы, бывших на переднем фронте разведки и разработки нефти и газа в Атырауской области и полуострова Мангышлак, стала одним из ведущих предприятий по проведению геофизических, геолого-технологических и гидродинамических услуг.
Наша компания гордится наличием опытного и высококвалифицированного персонала в области цифровой регистрации геофизических исследований, автоматической обработки и интерпретации ГИС. Выполнение комплексов промыслово-геофизических исследований при бурении скважин и в процессе их эксплуатации осуществляется восьми комплексными партиями, тремя станциями ГТИ и партией по гидродинамическому исследованию скважин.
На Атырауской базе компания располагает постоянными и расходными складами для хранения взрывных материалов и хранилищами источников ионизирующего излучения.
Мы всегда открыты для сотрудничества и деловых взаимовыгодных контактов, готовы своей работой всемерно способствовать успеху наших заказчиков!
Я надеюсь, что представленная информация поможет Вам лучше узнать о нашей компании и укрепить наше сотрудничество.
Надеемся увидеть Вас в числе наших заказчиков и партнеров, а также выражаем готовность к взаимовыгодному сотрудничеству!

 
С уважением
 Генеральный директор
Жалгасбай
Сулейменов

Dear customers and partners!

"Atyraugeocontrol" Limited Liability Partnership was founded in August, 2006 in the oil capital of Kazakhstan – Atyrau city. Having applied a rich 60-years experience of trailblazers of geophysical service which were on the forward of oil and gas exploration and exploitation in Atyrau oblast and Mangyshlak peninsula our company has become one of the leading enterprises for realisation of geophysical, geological-technological and hydrodynamic services.
Our company is proud of having skilled and highly qualified personnel in the field of digital registration of geophysical researches, automatic processing and interpretation of GRC. Performance of complexes of industrial-geophysical researches at drilling of chinks and in the process of their operation is carried out by eight complex parties, three GTI stations and a party on hydrodynamic research of chinks.
The company has constant and active storages of explosive materials and storehouses of sources of ionising radiation on its Atyrau base.
We are always open for cooperation and mutually advantageous business contacts and ready to promote in every possible way for success of our customers!
hope that the presented information will help you to know better about our company and to strengthen our cooperation.
We hope to see you among our customers and partners, and also we express our readiness for mutually advantageous cooperation!

Sincerely,
General director
Zhalgasbai Suleymenov


New Cell


Используются технологии uCoz